قوانین رومابت

شرايط ذيل، معرف توافقی است كه بين رومابت و مشتريان آن منعقد می شود. شما حين ثبت نام در رومابت وارد يك توافق دوجانبه می شويد بدين شرح:

مشتری بايد گاهی قوانین رومابت را مطالعه كند تا بداند چيزی تغيير كرده يا خير.

قوانین-رومابت

ما بدين قوانين پايبنديم:

براي پیش بینی روی اين سايت بايد بالاي 18 سال باشيد. اگر رومابت گمان برد كه چنين نيست، در هر زمان می تواند مدرك اثبات سن را از مشتری درخواست و حساب كاربری را مسدود نمايد تا اين مدرك ارائه شود.

 مشتری قبل از پیش بینی در اين سايت بايد با قوانین رومابت آشنا شود.

 به دلایل حقوقی، بازیکنان آمریکا مجاز به بازی در رومابت نیستند.

مشتری موافق است كه اطلاعات تماس و بانك خود را دقيق و صحيح بدهد. مشتری مسئول به روز بودن اطلاعات است.

 مشتری بايد نام كاربری و مسائل امنيتی خود را هميشه محفوظ نگاه دارد. اگر گمان رود كه چنين نيست، وی بايد فوری ما را مطلع كند. مشتری مسئول تراكنش هايی است كه با نام كاربری قديمی انجام شده است.

اگر رومابت شك كند يا دليلی داشته باشد كه تقلب صورت گرفته، حق دارد طبق قوانین رومابت كليه پیش بینی های اشخاص مظنون را بدون هشدار ملغی كرده و باقيمانده حساب وی را بلوكه كند.

فعاليت مجرمانه يا دستكاری سيستم تحمل نمی شود و منجر به انسداد كامل حساب و لغو پیش بینی های تكميل شده يا نشده ای كه نامعتبر شناخته شده بر اساس قوانین رومابت می گردد.

رومابت هيچ مسئوليتی برای خطای شخص‌ثالث، اشتباه تايپی و غيره نمی پذيرد.

رومابت تعهدی نسبت به خسارت و زيان ناشی از اين وبسايت يا درقبال اتلاف داده‌ها، نقص محتوی، مداخله، تأخير يا سو استفاده ندارد.

 مشتريان خصوصی نمي توانند چند حساب باز كنند ، در غير اين صورت حسابها فوری مسدود می شود.

رومابت حق دارد از ارائه برخی پيشنهادات به مشتريان خودداری کند. پيشنهاد مشتری قابل انتقال نيست، و نشانی، ايميل، شماره تلفن، اطلاعات بانكی (مثل كارت اعتباری يا دبيت، پي سيف، اسكريل) فقط برای يك شخص بكار مي رود و نبايد توسط ساير افراد بكار رود.

حداكثر برد مشتری در روز دراين وب سايت 30 میلیون تومان است.

حداقل مبلغ پیش بینی به نسبت واحد ارزی، يك به ده میباشد.

اگر حساب دارای وجوه نامكفی باشد، رومابت ميتواند اين گونه پیش بینی را لغو كند. همين امر درباره سپرده هايی كه سپرده گذار لغو كرده صادق است. پیش بینی كه با عطف به ماسبق قبول شود و پرداخت كننده مبلغ پرداختی خود را لغو كند، نيز نامعتبر هستند.

 اگر اعتبار اشتباهاً به حساب مشتری ديگری واريز شود، مشتری مسئول است فوری رومابت را مطلع سازد. در اين حالت، كل منافع كسب شده به رومابت بازگردانده می شود.

كلية پیش بینی هايی كه به علت رويدادهای مربوطه نامعتبر شناخته شده فوری لغو مي شود و حساب مشتری به نسبت پیش بینی ها تجديد اعتبار می شود.

 پیش بینی تا تاريخ شروع اعلام شده پذيرفته مي شود. اگر پیش بینی اشتباهاً‌پس از شروع پذيرفته شود، لغو می شود.

 پس از وقوع وتأييد پیش بینی، می توان آن را اصلاح كرد.

 قبل از اين كه مشتری بتواند پیش بینی را تكميل كند، انتقال پول بايد تأييد شود و به حساب مشتری واريز شود.

اگر قبلاً پیش بینی كرده باشيد، آن پیش بینی تثبيت شده و قابل برگشت نيست.

درست پس از تأييد نتيجه نهايی، مبالغ برنده شده به حساب مشتری واريز می شود.

-9 رومابت حق پيشنهاد نرخ های كمتر برای پیش بینی های تكي را محفوظ می دارد.

قوانین رومابت و شارژ حساب کاربری

 کاربر برای شارژ حساب کاربری باید فقط از کارت های بانکی  به نام شخص خودش استفاده کند، و شارژ حساب کاربری با کارت های بانکی مختلف با نام های متفاوت تخلف محسوب می شود و در صورت مشاهده حساب کاربر متخلف مسدود می شود.

حداقل مبلغ شارژ حساب از طریق روش های مختلف واریز 200،000 تومان می باشد.

قوانین رومابت برداشت موجودی

برداشت باید با کارت واریزی و تایید حساب توسط پشتیبان سایت انجام گیرد .

برداشت با پرفکت مانی و ارزهای دیجیتال فقط برای کاربرهایی امکان پذیر است که واریز آنها نیز با پرفکت مانی یا ارزهای دیجیتال بوده باشد.

هر کاربر در روز 2 مرتبه و مجموعا در طول روز تا سقف 20،000،000 تومان می تواند برداشت انجام دهد. این قانون برای تمام شیوه های برداشت یکسان است.

احداقل مبلغ برداشت موجودی از طریق بانکی و ووچر پرفکت مانی 200،000 تومان و از طریق ارزهای دیجیتال بسته به ارز مورد نظر کاربر و فی تراکنش متغیر میباشد.

هر کاربر برای برداشت موجودی خود موظف است بعد از شارژ حساب یک بار کل واریزی خود را در پیش بینی فوتبال روی فرمی با ضریب بالای 1.3 گردش دهد. این نیازمندی به جهت مقابله با گردش جعلی پول وجود دارد. اگر کاربر این قوانین را رعایت نکند سیستم برداشت کاربر را لغو کرده و مبلغ برداشت به حساب کاربر برگشت می خورد.

پیش از واریز برداشت ها‌، صحت نام، نام خانوادگی و دیگر اطلاعات کاربر توسط وب‌ سایت بررسی می‌شود. اگر تفاوتی میان اطلاعات ارائه‌ شده و اطلاعات واقعی وجود داشته باشد وب‌ سایت این حق را دارد تا حل مشکل و اثبات هویت واقعی کاربر، از تایید و واریز برداشت خودداری کند.

پیش بینی به روش جايزه كشبك

1-جوايز نقدی منحصر است به مدت يا مبلغ معين. توجه كنيد كه مدت و مبلغ جوايز نقدی محدود و معين است.

2-اعتبار جوايز كشبك طی 24 ساعت از پايان پيشنهاد ويژه، به حساب پیش بینی ورزشی واريز می شود.

3-شما بايد مبلغی را كه برای جايزه كشبك پيشنهاد شده را حداقل يكبار روي يك پیش بینی بالاتر از 1.3 پیش بینی كنيد.

4-پيشنهاد بازپرداخت جايزه، فقط يكبار انجام می شود مگر طور ديگری تصريح شود.

5- بدون رعايت الزامات Rollover نمي توان برداشت كرد و اگر شخص به هر حال وسوسه شود، جايزه و هر مقدار برد، فوری لغو شده و از حساب مشتری كسر می شود.

6-برای رعايت شروط Rollover فقط بايد روی پیش بینی های ورزشي با احتمال مساوی يا بالاتر از 1.3 پیش بینی كنيد..

7-اگر Rollover مورد نظر رعايت شد، مشتری آزاد است پس از تبديل آن به پول واقعی آن را تسويه نمايد.

ا8-ين شرايط و مقررات در معرض تغيير توسط رومابت می باشد.

بستن حساب كاربری

اگر احساس مي كنيد پیش بینی ها ديگر براي شما جالب نيست و داريد كنترلتان را از دست می دهيد يا مشكل پيدا كرده ايد، اين شايد بهترين تصميم باشد. مي توانيد حسابتان را فوری به مدت حداقل 6 ماه ببنديد. برای اين كار يك ايميل به [email protected] بزنيد كه در آن اطلاعات زير برای تأييد درخواست شما ذكر شود:

– نام كامل – شناسه کاربری – ایمیل – شماره تماس

بايد اصطلاح self-exclusion را در ايميل ذكر كنيد تا حساب شما فوری غير فعال شود. اگر چنين نشود، حساب فقط بسته می شود و به درخواست مشتری قابل گشايش است. رومابت فقط مسئوليت قفل كردن حسابهايی را كه در ايميل مشتری تصريح شده می پذيرد.

بدست گرفتن مجدد كنترل

بيشتر بازيكنان در سطح خودشان بازی می كنند ولی مواردی هست كه مشكل پيش می آيد. اطلاعات زير برای بدست گرفتن مجدد كنترل به فرد كمك می كند:

– برای جبران باخت سعی نكنيد بازی های زيادتری انجام دهيد،

– فقط موقعي بازی كنيد كه توان پرداخت واقعی باخت احتمالی را داريد،

– هميشه مراقب مدت و مبلغ سرمايه گذاری خود روی پیش بینی بازی باشيد.

اگر وقت تعطيلی بخت آزمایی رسيده از گزينة بستن حساب استفاده كنيد.

تبانی در مسابقات

در مورد دخالت ‌های احتمالی در نتیجه مسابقه و چینش ضرایب برای مسابقه (از جمله احتمال تبانی)، رومابت این حق را داراست تا پرداخت‌ها روی این رویداد را متوقف کرده یا پیش‌بینی‌های روی این مسابقه را لغو نماید. همچنین تحقیقات بعدی در این زمینه صورت می‌گیرد تا از اتفاقات مشابه جلوگیری شود.

 اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که یک مسابقه از پیش تعیین شده بوده است، رومابت این حق را داراست تا پرداخت ‌ها روی این مسابقه را مسدود کرده و پیش‌بینی‌های ثبت شده را برگشت دهد. این دلایل ممکن است بر اساس اندازه، تعداد و طبیعت پیش‌بینی ‌ها به وسیله‌ی یک یا همه‌ی روش‌های احتمالی پیش ‌بینی باشد. تصمیمات مراجع رسمی در این زمینه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

بستن حساب

برای بستن حساب يك ايميل از ايميل خود به [email protected] بزنيد. علت بستن حساب را ذكر كنيد. تيم پشتيبانی ما تلاش می كند  طی 24 ساعت به مسائل شما رسيدگی كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X
پیمایش به بالا